Fundamental of Mechanical Seals

O-ring and Secondary Seal Materials

O-ring  sinv Secondary Seal นับเป็นส่วนสำคัญรองลงมาจาก Seal Face g]pmugfup; แมคคานิคอลซีล มีส่วนประกอบที่เรียกว่า o-ring หรือ secondary seal หมายถึงส่วนที่เป็น โอริง เบลโล่ยาง หรือ พลาสติกซีล ที่เป็นส่วนที่ช่วยในการซีล